Johan Greve, 1784

Name
Johan /Greve/
Type of name
birth name
Given names
Johan
Surname
Greve
Name
Johan /Greeve/
Given names
Johan
Surname
Greeve
Name
Jan /Greeven/
Given names
Jan
Surname
Greeven
Residence
Address: Vrouwestraat
Marriage banns
Religious marriage
Family residence
Property
Family residence
Family residence
Family residence
Family residence
Family residence
Address: Op de Vismarkt
Family residence
Occupation
gepensioneerd premier luitenant ten dienste deser land
1754
Family residence
Property
Verzoek tot ontslag van Fideicommis
March 6, 1754
Property
Rekwest bij hof van holland ivm een erfenis
July 22, 1754
Family residence
Property
Beurs voor zijn zoon Carel
August 27, 1756
Family residence
Family residence
Family residence
Family residence
Family residence
Death
Property
Nagelaten goederen
February 23, 1784 (1 month after death)
Family with Helena Wilhelmina Ridder
himself
1784
Death: January 3, 1784Maarheeze
wife
17071784
Birth: before May 22, 1707 Harderwijk
Death: January 19, 1784Maarheeze
Religious marriage Religious marriageMay 9, 1725Hierden, Harderwijk, Gelderland, Nederland
20 months
son
1726
Birth: before December 27, 1726 19 Harderwijk
Death:
3 years
daughter
1730
Birth: before May 19, 1730 22 Harderwijk
Death:
3 years
daughter
1733
Birth: before September 16, 1733 26 Harderwijk
Death:
3 years
daughter
1736
Birth: before April 20, 1736 28 Harderwijk
Death:
23 months
son
17381816
Birth: before March 5, 1738 30 Harderwijk
Death: February 14, 1816Gestel
son
1738
Birth: before March 5, 1738 30 Harderwijk
Death:
21 months
son
1739
Birth: before November 15, 1739 32 Zutphen
Death:
5 years
son
17441808
Birth: before June 14, 1744 37 Groenlo
Death: before September 8, 1808Breukelen
Residence
Marriage banns
Religious marriage
Family residence
Property
Family residence
Family residence
Family residence
Family residence
Family residence
Family residence
Occupation
Family residence
Property
Property
Family residence
Property
Family residence
Family residence
Family residence
Family residence
Family residence
Death
Property
Note

kerkelijke gemeente: Harderwijk
Begraven te: Harderwijk
Volgnummer op pagina: 12

Overledene; een kind van Jan Greven

Begraafdatum: 03-07-1736
Pagina: 224
Toegangsnummer: 0176
Inventarisnummer: 838.4

Note

Uitzoeken BHIC, geen online scan
178.94 Resoluties Staten-Generaal (178.94)
Schepenakte
44 Rekest van Johan Greve gepensioneerd luitenant in staatse dienst en wonen de te Heeswijk inhoudende dat Daniel Mobachus Quaat, kerkmeester der stad ’s-Hertogenbosch, op een van des suppliants minderjarige zonen nl. Carel Greve, had geconfereerd een vacante beurs van 100 gl. uit het inkomen der beurzen gefundeerd door Palter van de Water [misschien Walter bedoeld?] en verzoekt om approbatie der Ho: Mo: zoals blijkt uit de akte van collatie van 20 mei 1756; een kopie wordt gezonden aan rentmeester De Kempenaer. zie ook folio 286, 438
Persoon in schepenakte:

Daniel Quaat
Johan Greve
Carel Greve

Datering:
vrijdag 21 mei 1756
Pagina:
261
Plaats:
Heeswijk / Hertogenbosch, 's-
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
94 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar. ]
Bron:
Staten-Generaal
Geografische namen:
Heeswijk
Hertogenbosch, 's-

Note

https://www.hkharderwijk.nl/wp-content/uploads/r152.pdf
TUSSEtI DE WED.VAN HOLTHE'T.E. EN CORNELIS HENRICKSE/T.A,Z. voo~300 GL.
, 1737 DEC.30 REC.152 FOL.97 .
., JAN WITT'OP~N STIJNTJE COCKS EGTEL.- ALSMEDE JAN SANTBERGEN/ALS VADER
VAN ZIJN ONM.KINDEREN BIJ WIJLEN ANNETJE COCKS MEDE VOOR %IJN MONDIGE KIND.N
ERFG.VAN WIJ'LEN GEE)TRUYD COCKS BEKENDEN OP 14 SEPT. 1736 TE HEBBEN VERK.
AAN MR.JOHAN GREVE EN JUFFR. I::IELENA VJILHELMINA RIDDER" EGtTEL.
EEN HUIS IN DE WULLEWEVERSTRAAT BIJ JACOBUS HOEFNAGE~BEWOOND TUSSEN Wi )E HU I ZEN~~AN EKELENBURG/ROEYDRAGER VOOR 470 GL.

Note

https://www.hkharderwijk.nl/wp-content/uploads/152.pdf

Voor deselve Schepenen compareerden Dr. Johan
Greve en Helena Wilhelmina Ridder tut. marit., als
ab intestato Erfgeñ. van wijlen Lubberta Greve, en
pro portione dimidia Erfgeñ. ex testamento van
David Hasselaer, ende Johan van Rosendael als
volmagtiger van Dr. Anthonij Eding, voor de we-
19
ORAH 152 1734 fol. 010vso
derhelft Erfgeñ. ex testamento van David Hasselaer
voornt
, vermogens volmagt op den 16 jun. 1733.
tot Groeningen gepasseert, bij Schepenen gelesen
en aldus bevonden, dewelcke in eenen vaste en
stedigen erfkoop hebben verkoft gecedeert en
getransporteert aen en ten erflijcken behoeve
van Egbert Engelenburg en Jannetje Westerho-
ven Egtelñ. En haeren Erven een Huijs cum an-
nexis, staende in de Bruggestrate deser stadt,
tusschen Trijntje Westerhoven en Dirck Staal,
voor 525 gl. Dan nog aen Jan Goed en
Eva Harms Egtelñ. En Haeren Erve een Hof
in de Knijptang tusschen de wede
Lansel terMeij 1734.
eenre en de wede
Hoolwerf ter andere sijde
voor 535 glns. Bekennende de Comparanten van de
volle Koopspenningen den eersten penñ. met den laetsten te
hebben ontfangen, en Belovende dienthalven de voorse
parcelen aen de respective Koperen te sullen wagten en
wahren als erfkoops regt is, onder verband en sub-
missie als na regten. Actum den 13 Meij 1734.
Voor Geltsaijer en Apeldorn Schepenen compareerden Dr.
Jan Apeldorn en Elisabeth van Kolck Egtelñ. de Vrou

Note

https://www.hkharderwijk.nl/wp-content/uploads/152.pdf

Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerden
Dr. Johan Greve en Helena Wilhelmina Ridder Egtelñ. voor
eerst in qualiteit als ab intestato Erfgeñ. van wijlen
Lubberta Greve, en dan nog pro portione dimidia Erfge. ex
testamento van wijlen David Hasselaer, sij Vrouwe Compa-
rante geassisteert met haeren voorñ. Eheman, ende Johan
van Rosendael als Volmr. van Dr. Antonij Eding mede pro-
portione dimidia ex testamento Erfgenaem van David Hasse-
laer voornt
vermogens volmagt op den 16 jun. 1733. tot
Groeningen gepasseert, welcke bij Schepenen bevonden is sulcx
te behelsen, ende verklaerden in eenen vasten en stedigen
erfkoop te hebben verkoft ende oversulcx te cederen en
te transporteren aen en ten erflijcken behoeve van Willem-
tje Henricks wede
van Herman Toornman en haere Erven
een Huijs cum annexis, staende op de hoeck van de Doncker-
strate naest de behuijsinge van Evert Vossenbroeck, en
sulcx voor f 300 gl. daer van sij bekenden voldaen te sijn.
Belovende mits dien ’t selve Huijs te wagten en wahren
kommervrij en alle voorpligt daer van af te doen, onder
verband en submissie als na regten. Actum den 24 Meij 1734.

Note

https://www.hkharderwijk.nl/wp-content/uploads/152.pdf

Voor Oosterbaan en Apeldorn Schepenen compareerden
Dr. Johan Greve en Juffer Helena Wilhelmina Ridder Egtelñ.
als Erfgeñ. ab intestato van Lubberta Greve in leven Huijs-

 • en mede als Erfgeñ. ex testa- vrouw van David Hasselaer, * de tweede Comparante met
  mento voor de halfscheit haeren Eheman geassisteert, ter eenre, ende Johan van
  van den selven David Hasse- Rosendael procurator alhier, in qualiteit als gevollaer. magtigde van Dr. Antonij Eding, Erfgeñ. ex testamen-
  to voor de wederhelfte van voorñ. David Hasselaer,
  vermogens volmagt op den 16 jun. 1733. tot Groe-
  ningen gepasseert, bij ons gesien, gelesen en be-
  vonden sulcx te behelsen, ter andere sijde, de-
  welke verclaerden te hebben geschift, gescheit
  en gedeilt alle soodaene goederen, als sij uijt
  hoofde voorsr
  met elkanderen gemein waren
  hebbende, in der voegen, dat sij alvorens hadden
  van elkanderen gesepareert de naelatenschap-
  pen van voorseiden David Hasselaer en Lubberta Greve,
  welcke laetste; den eerstgenoemde in tugt had beseten tot
  sijn dood toe; en tot welckers rondmakinge sij te samen
  hadden besloten dese rekeñ. Dat David Hasselaer ten huijw-
  lick had aengebragt volgens Huijwlicx voorw. f 500 -:-
  En volgens deselve Huijwliks Voorw. voor een Douarie
  moest hebben - - - - - - - - - - - f 200 -:-
  Dus f 700 -:-
  waer van moest afgaen den inbreng van Lubberta
  Greve, die wel in de Huijwlicks Voorw. niet was
  uijtgedruckt, maer bij accoord gestelt op - - - f 150 -:-
  soo dat Hasselaer uijt den alingen boedel voor uijt
  kwam f 550 -:-
  waer boven Hasselaer nog had betaelt de
  24
  ORAH 152 1734 fol. 013
  Dood schulden van sijn vrouw, die Dr. Greve alleen most lasten ad. f 269-13-4
  Dan nog had hij betaelt wegens de uijtschulden van den gemeins
  boedel volgens inventaris f 223 -16-8, waer van Dr. Greve de
  halfscheit most goed doen - - - - - - f 111-18-4
  En had Dr. Greve op het Erfhuijs in den jaere 1726. gekoft
  voor f 32-4-: waer van bij de halfscheit alhier most goed
  doen ad - - - - - - - - - - - f 16-2- .
  Soo kwam de naelatenschap van David Hasselaer alhier te goede f 947-13-8
  Van welke f 947-13-8 wederom most afgaen wegens
  het geene der alinge boedel geduijrende de Tugt door
  Hasselaer was vermindert, ende voor de halfscheit aen
  Dr. Greve most werden goed gedaen; als aen sijlver- gelt
  uijtgegeven - - - - - - - - - - f 482-13-
  aen goud - - - - - - - - - - - 77-3-
  capitalen en inschulden bij hem ontfangen volgens
  gemaeckte rekeninge - - - - - - - 206-:-
  Van het Erfhuijs, in de jaere 1726 gehouden, bij
  hem ontfangen - - - - - - - - - 296-:-
  Wegens vermist goud en sijlver- werck volgens
  astimatis van Vrouw van Cleeff bij een aparte
  notitie vervat - - - - - - - - - - 68-12-
  f 1130:12-
  Maeckt de halfscheit - - - f 565-6-
  Dus kwam de naelatenschap van Hasselaer nog te boven f 382-7-8
  Daer nog bij kwam den inpost der Collaterale successie
  Door Hasselaer betaelt, en welke Dr. Greve weder moest
  goed doen, volgens quitantie - - - - - - - - 25-2- .
  Maeckt te saemen voor Hasselaers naelatenschap - - f 407-9-8
  Vervolgens getreden tot verrekeninge van de Eerste paeij der
  Koopspenñ. van de Huijsen en Hof bij Dr. Greve ontfangen; nae-
  menlik van Willemtje Henricks - - - 150-:-
  van Egbert Engelenburg - - - - 262-10-
  van Jan Goed - - - - - - - 67-10-
  van de opstuijvers - - - - - - 48-:- .
  waer van Dr. Greve als Erfgeñ. van Lubberta f 528-:-
  Greve eerst kwam de geregte halfscheijt ad 264-:-.
  Dus bleef nog gemein - f 264-:-
  waer af moest gaen het betaelde regt
  van Collateraal - - - - - 18-19-4
  De jura van de Secretaris - - 12-12- .
  f 31-11-4
  Bleeff voor Hasselaers naelatenschap - - 232-8-12
  Hier in kwam de Heer Eding de Helft - - f 116-4-6
  En wegens het bovenstaende slot van de voorboedel kwam
  de naelatenschap van Hasselaer te boven f 407-9-8, - dus alhier f 203-14-12
  waer bij Dr. Greve nog most betalen wegens het verkofte
  goud en sijlver, bij hem ontfangen - - - f 12-5-6.
  Tegen welcke voorstaende f 332-4-8. Dr. Greve wederom f 332-4-8
  te goede kwam uijt de Erfhuijs gelden bij de procurator
  Rosendael ontvangen - - 70-16-6
  En wegens overbetaelde schulden ad f 180-8-10, voor
  de helft - - 90-4-5
  Soo moest Dr. Greve nog suijver aen de Heer Eding we- f 161-:-11
  gens voorseide posten uijtkeren - - - - f 171-3-13
  Waer dan nog bij kwam de laeste paeij der koops-
  penningen van de verkofte Huijsen en Hof bij Dr.
  Greve ontfangen, als van Willemtje Henricksen f 150 -:-
  Egbert Engelenburg - - - 262-10-
  Jan Goed - - - - 67-10-
  Nog had Dr. Greve ontfangen van Megteld
  Claarbeeck een jaer Huijshuijr ad 50-:-.
  Waer van Dr. Greve als Erfgeñ. van f 530 -:-
  Lubberta Greve eerst kwam de geregte
  halfscheit - - - 265-:-
  En dan als Erfgeñ. van Hasselaer- - 132-10-
  Dus de Heer Eding insgelijcks - - - f 132-10-
  verte

25
ORAH 152 1734 fol. 013vso
Eijndelik waren nog in den alingen boedel een geve-
stigt Capitaal ten laste van Jan Henricksen en
Geertje Martens ad - - 77-:-
En een jaer rente verschenen den 19.
jan. 1734. - - - 3-17-
Nog een gevestigd Capitaal ten laste
van Bessel Alberts en Aertje Jansen
ad - - 60 - : -
En een jaer rente vervallen den 2.
jul. 1734. - 3 - : -
Waer in Dr. Greve als ErfgeÑ. f 143 – 17 –
van sijn moeij eerst kwam de
halfscheit ad - 71 – 18 – 8
Nog als Erfgeñ. van Hasselaer ¼. ad 35 – 19 – 4
Dus de Heer Eding insgelijcks - f 35 – 19 – 4
Voor een Kleed en Mantel most Dr. Greve
volgens accoord uijtkeeren - f 10 - : - .
Soo dat de Heer Eding in het geheel
kwam - - f 349 – 13 – 1
Welcke f 349 – 13 – 1. den procr
Johan van Rosendaal in sijne
qualiteit door Dr. Johan Greve waren betaelt en voldaen.
Gelijk sij Comparanten oock onder elkanderen hadden ver-
deilt soodane inboedels goederen, als bij het gehoudene Erfhuijs
niet waren verkoft geworden, ende een ijder sijn aengedeel-
de parcelen had na sig genomen. Bekennende die vol-
gens den eenen den anderen ter saecke van boven gemelte
naelatenschappen in vrindschap te hebben vergenoegt, vol-
daen en betaelt, sonder dat den eenen op den andere dien-
aengaende eenige opspraeck is behoudende, oock cede-
rende een ijders aengedeelde goederen en effecten, in spe-
cie des tweeden Comparants regt tot de voorgeseide veste-
nisse; en belovende elkanderen en den eenen de andere
te sullen wachten en wahren het volkomen effect
deses erflijcken en onwederroepelijcken Magescheits,
als sulcx na regten behoort; oock all ’t geene sig
nog tot voor – of naedeel des boedels mogt opdoen,
elkanderen en den een den anderen na rats van
ijders hereditaire aendeel te sullen laeten profiteren
of lasten. Alles onder verband van wedersijds principalen
personen en goederen, met submissie aen het Hof provin-
ciael van Gelderlant, Stadt Gerigte van Harderwijck
en alle anderen. Actum den 9 jul. 1734.

Note

https://www.hkharderwijk.nl/wp-content/uploads/152.pdf
Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen bekenden Dr.
Johan Greve en Juffr
Helena Wilhelmina Ridder Egtelñ.
in eenen vasten en stedigen eijgendom te hebben
verkoft gecedeert en getransporteert kragt deses aen
de Heere Johan Hensbergen, Muntmr. van gelderlant
en sijnen erven een Hoff gelegen in de Touwbaan voor
de Smeepoort naest den hof van de Heer Waardain
Van Griethuijsen aen de eene en de Heer Burgermr.
Van de Graaff ter andere sijden, voor vijf hondert
en vijftig guldens vrij gelt, waer van Comparan-
ten bekenden voldaen te sijn. Belovende oversulx
voorse
Hoff te wachten en wahren kommervrij,
en allen voorpligt daer van af te doen, als erff-
koops regt is, onder verband en submissie als
na regten. Actum den 11 April 1736.
Juff. Alberta van Dompseler, de Heer nalat

Note

https://www.hkharderwijk.nl/wp-content/uploads/152.pdf

Voor Oosterbaan en H. van Westervelt loco Pronck Schepe-
nen en Overweesmre. compareerden Henrick van
den Berg, gemeensman der stadt Campen, en Jannes
Lanckhorst, als om goede redenen Haer WelEd. ende
Agtb. daer toe moverende door de Heeren van de Ma-
gistraat der gem. stadt Campen gequalificeert en
magtig gemaeckt om alhier uijt handen van Dr. Johan
Greve te ontfangen 250 Car. glns. sijnde restante coops-
penñ. van een verkoft huijs, als de wed. en kinderen
van wijlen Hermannus Nunninck sijn competerende
voor den ontfang van die penñ. behoorlick te quite-
ren, voor alle naemaeninge te caveren, van het
verkofte Huijs gerigtelijck Transport en overdragt
na coustume locaal te doen, ende wijders daer
omtrent alles generalik te verrigten, wat de nature
der saecken sal vereisschen, belovende Haer WelEd. ende
Achtb. aales van waerde te sullen houden en doen houden
het geene door voorse
gequalificeerdens daer omtrent
sal werden gedaen; alles volgens Acte de dato den 26
Sept. 1737. besegult en door een der Secretarie gete-
kent, aen Schepenen vertoont en bij lecture bevon-
den het geene voorse
is te behelsen; Wienvolgens
voorñ. Comparanten bekenden op den 21 Jul. 1736.
in het openbaer door de wed. van Hermannus
Nunninck met assistentie van den voorñ. twee-
de Comparant aen Dr. Johan Greve te sijn ver-
koft voor een summa van vijf hondert Car. glns.
163
ORAH 152 1737 fol. 083vso
een Huijs en erve staende en gelegen naest en bij de Lutteke
poort deser stadt, van welke coopspenñ. Dr. Johan Greve
de eerste paeij ad 250 glns. reets aen de wed. Nunninck had
betaelt, ende alnu de overige 250 glns. aen haer Compa-
ranten voldaen, sulcx sij bekende dat restoir te hebben
ontfangen en daer mede dien geheelen coopspenñ. betaalt
te sijn. Oversulcx voorse
Huijs en Erve in qualiteit voorse
aen Dr. Johan Greve en Juffr
Helena Wilhelmina Ridder Egteln.
en haeren erven cederende en transporterende kragte
deses; met belofte van het selve te sullen wagten en wah-
ren commervrij en allen voorpligt volgens de Con-
ditien af te doen als erfcoops regt is; onder verband
en submissie als na rechten. T’oirkonde was desen bij
Schepenen als Overweesmre. in tempore soo veel nodig
mede geapprobeert. Actum den 27 Sept. 1737.

Note

https://www.hkharderwijk.nl/wp-content/uploads/152.pdf

Voor Van de Graaff en Wolfsen Schepenen bekenden
Dr. Johan Greve en Juffr
Helena Wilhelma Ridder
Egteln. in eenen onwederroepelijcken erfkoop te
hebben verkoft aen de Diaconie deser stadt een
obligatie ter capitale summa van vijfhon-
dert Car. guld. in dato den 15 Dec. 1725. staen-
de gevestigd in het Huijs van Jacob Wesenhage
174
ORAH 152 1737 fol. 089
staende in de Hooge Strate, thans bij de wed. van Dnus Hermannus
Proper in huijr bewoont werdende, ende doende jaerlicx een rente
van 3½ gl. per centum, als nader bij het Recognb. te sien, sulcx
voor een gelijcke summa van vijf hondert car. glns; waer van
de Comparanten uijt handen van de tijdelijcke Diaconen (: hier toe
bij de Heeren van de Magistraat behoorlick geauctoriseert :) beken-
den voldaen te sijn: dienthalven voorse
obligatie met alle recht
en aenkleven van dien cederende en transporterende aen voorn.
Diaconie deser stadt, sonder eenig tegt op deselve te behouden; met
belofte van deselve te sullen wachten en wahren als regt is, onder
verband en submissie als na regten. Actum den 18 Dec. 1737.
Voor deselve Schepenen bekenden Dr. Johan Greve en Juffr
Helena
Wilhelma Ridder Egteln. van opgenomen ende ter leen ont-
fangen penningen opregt en deugdelik schuldig te sijn aen de
Duijtsche gereformeerde Diaconie deser stadt (: hier toe bij de
Magistraat deser stadt geauctoriseert :) eene summa van een duij-
sent car. glns. à 20 st. het stuck; daer van sij beloofden jaerlicx
te sullen betaelen een rente van vier gelijcke guldens per centum;
tot d’aflosse toe, die t’elcken jaere op den verschijndag (: heden over
een jaer de eerste :) sal mogen geschieden, mits een vierdeel jaers
bevorens opgeseit sijnde. Voor capitaal, renten en bij wanbetalin-
ge hier op te lopen kosten verbonden Comparanten haere personen
en goederen, ende specialik haer Huijs en erve staende en gelegen
naest de Luttekepoort bij haer selfs thans bewoont en gebruijckt
werdende, ende stelden verder tot borge als principiaal haer
Moeder Juffr
Lubberta Berger wed. van Dr. Wilhem Greve, die alhier
mede present de voorse
schult als haere eijgene (: met renuntia-
tie van het Situm Velleianum, waer van sij bevorens onderrigt
was; voorts van de beneficien van ordre off excussie :) heeft aen
en op sig genomen, onder verband van haere persoon en goederen,
ende met speciale overgifte, dat sij geene van haere ongereede
goederen sal verkoopen of beswaeren, ofte dat de Diaconie daar mede
voldaen of in de vestenis de eerste sal sijn, gelijck sij in sulcke val
van nu af die goederen specialik voor het voorseide capitaal
en renten samt kosten is verbindende, ende in cas van verkoopin-
ge of beswaer mag lijden dat dese ten protocolle werde gestelt
als een speciale en anterieure vestenis, sonder prejudicie nogtans
aen een tweede obligatie ter gelijcker summe ten behoeve van
de Diaconie op heden afgegeven. Sig vervolgens submitterende
de parate executie van deser stadt en allen anderen Gerigten,
met renuntiatie van alle uijtvlugten ter contrarie, sonder-
ling van ongetelden gelde. Actum den 18 Dec. 1737.
Voor Van de Graaf en Wolfsen Schepenen bekende Juffe

Lubberta Berger wed. van Dr. Wilh. Greve wegens ter leen
ontfangen penningen opregt schuldig te sijn aen de Gere-
formeerde Duijtsche Diaconie deser stadt eene summa
van een duijsent car. guldens à 20 strs het stuck; daer
van sij beloofde jaerlicx te sullen betaelen een rente van
3½ gelijcke gls
per centum, ende sulcx tot de werckelijcke
restitutie en aflosse toe, welcke alle jaer op den verschijn-
dag (: heden over een jaer de eerste :) sal mogen en
moeten geschieden, mits een vierdeel jaers bevoorens
175
ORAH 152 1737 fol. 089vso
van de eene of andere sijde opgeseit sijnde. Voor welck capitaal
en renten, ende bij onverhoopte wanvoldoeninge hier op te
loopen kosten verbond sij Comparante haere persoon en
goederen gerede en ongereede, met speciale belofte dat sij
geene van haere ongereede goederen sal verkoopen of beswae-
ren, of dat de voorseide Diaconie daer van voldaen werden
ofte in de vestenis de eerste sijn sal, gelijck sij in sulcken val van
nu af die goederen specialik voor het voorseide capitaal
renten en kosten is verbindende, ende in cas van verkoo-
pinge of beswaer mag lijden dat dese ter protocolle werde
gestelt als eene speciale en auterieure vestenis. Sig vervol-
gens submitterende de parate executie van de Stadt-Gerigte
van Harderwijck ende allen anderen Rigteren en Gerigten;
met renuntiatie van alle exceptien, sonderling van ongetel-
de gelde. Actum (: na voorgaende goedkeuringe en ap-
probatie van de Magistraat :) den 18 Dec. 1737.
Voor Westervelt en Pannecoeck Schepenen bekenden
Claas Korff en Janneken Driessen Egteln. in eenen vasten
en stedigen erfkoop te hebben verkoft ende oversulcx
kragt deses te cederen en te transporteren aen Nico-
laas van Houten en Jannetje Volten Egteln. en haeren
erven een camp lands gelegen aen deser stadt gragte
voor de groote poort langs Bette Roeters steegje
soo en als haer die uijt de naelaetenschap van
haer Oom Nicolaas Haring was aen en toegedeilt,
voor seven hondert en vijf en veertig guldens, daer
van Comparanten bekenden voldaen te sijn. Beloven-
de mits dien het selve parceel; niet beswaert als met
een verpondinge van twee guldens, en sijnde thiend-
vrij, te wachten en wahren kommervrij, en allen
voorpligt daer van af te doen, als erfkoops regt is;
onder verband en submissie als na regten. Actum den
21 Dec. 1737.

Note

https://www.hkharderwijk.nl/wp-content/uploads/152.pdf

Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen hebben
Dr. Johan Greve en Juffr
Helena Wilhelmina Ridder
Echteln. in eenen vasten en stedigen erfkoop ver-
koft en oversulcx kragt deses gecedeert en getrans-
porteert aen Jan Gerrit van Dulmen en Johanna
Leij Echteln. en haeren erven een huijs, schuijr,
plaets en hofje, staende en gelegen aen den Broe-
190
ORAH 152 1738 fol. 097
deren deser stadt op den hoeck van de Wullewevers strate
naest de behuijsinge van Gerrit Snel voor een summa van
een duijsent negenhondert car. glns., vrij gelt, daer van
Comparanten bekenden voldaen te sijn. Belovende mits dien
voorse
huijs, schuur, plaets en hofje met alle ap- en de-
pendentie te wachten en wahren kommervrij, uijtgesondert
’s Heeren verpond. ad f 4 – 19 – 14. met de maenpenn., en ordi-
naire buijrlasten, ende allen voorpligt daer van afte
doen als erfkoops regt is, onder verband en submissie als
na rechten. Actum den 7 Meij 1738.

Note

https://www.hkharderwijk.nl/wp-content/uploads/152.pdf

Voor Oosterbaan en Boonen Schepenen compareerden Jan
Wittop en Stijntje Cocks Egteln. als mede Jan Santbergen
als vader en voogd van sijne onmundige kinderen bij
wijlen Annetje Cocks ehelik verweckt, erfgen. van wijlen
Geertruijd Cocks, dewelke bekenden op den 14 sept. 1736. met
voorkennis van ’s Heeren Overweesmre. ten respecte van
de onmundigen in ’t openbaer te hebben verkoft en alnu
te cederen en te transporteren als sij deeden bij desen aen en
ten erflijcken behoeve van Mr. Johan Greve en Juffr
Hele-
na Wilhelma Ridder Egteln. en haeren erven een Huijs
staende alhier in de Wulleweversstrate thans bij Jacobus
Hoefnagel gebruijckt en bewoont wordende tusschen de be-
huijsingen van Jan Ekelenburg Roeijdrager, voor een somme
van 470 car. gulds
vrij gelt, waer van sij verklaerden
door koperen voldaen te sijn, en daerom in hare voorsr
qualiteit geen eijgendom regt of geregtigheit aen dat
huijs meer te hebben of te houden, maer daer van onterft
en ontgoedet, en ter contrarie koperen en haeren erven
wederom daer aen geerft en gegoedet te sijn, sijnde dit
huijs met geen lasten of schattingen beswaert dan
met een ord. jaerlijckse verpondinge van 2 – 19 – 10. en
een stedigheit aen den Rentmeester der Clooster goe-
deren van 14 stuijv.; belovende hetselve daer op te
wagten en te wahren onder verband als na rechten,
en met submissie en renuntiatie etc. Actum den
30 Decemb. 1737. Onderstond: Compareerde voor
ons onderse
Schepenen Johan Greve en Helena Wilhel-
ma Ridder Egtenld. dewelke in forme als boven hebben
verkoft en gecedeert aen Lambert Boxhorn en Maria
Ensman het Huijs in vorenstaende Acte van trans-
port genoemt voor 500 car. gl. versoeckende
hier van Transport in debita forma. Actum den 7 Meij
1738. get. P. Oosterbaan. Henr. Boonen.

Note

https://www.hkharderwijk.nl/wp-content/uploads/152.pdf

Voor deses Schrassert en Pronck Schepenen loofden
en wierden Burgen als voorvancks regt is, Peter
Engelenburg en Henrick ter Haar voor het Erfhuijs
van Wijmanda Greve. Welke burgen Juffr
Johanna Lubberta
Bergers wed.Greve als universele Erfgenaem ingevolge
17
ORAH 152 1734 fol. 09vso
Testamentaire dispositie van de 23 Nov. 1725, geas-
sisteert met Dr. Johan Greve, beloofde te vrijen, kost-
en schadeloos te houden. Actum den 27 April 1734.
Voor Spuelde en Pronck Schepenen loofden en wierden bur-
gen, als voorvancks regt is, Gerrit Bisschop en David Beertsen
voor ’t Erfhuijs van Juffer Siwarda Schrassert; des beloofden
de Heeren Roderik, Jacob en Aman Johan Schrassert, als
Erfgen., de voorse
burgen te vrijen als regt is. Actum den
Voor Pronck en Pannecoeck 12 april 1734.

Note

NTI-15108-248 Index op het notarieel archief van, Eindhoven notaris Judocus de With
Notariële akte
96 Notariele akte, 1766
Persoon in NA:

Johannes Greve
Voornaam: Johannes
Achternaam: Greve
Woonplaats: Eindhoven
Beroep: Luitenant

Hendrik van de Ven

Peter van der Linden

Johannes Petrus Pronk

Willemina Geertruy de Jager

Geertruy de Jager

Johanna Alette de Jager

Paulus de Jager

Catharina Maria de Jager

Arent de Jager

Marie de Jager

Jan Gerrit Walteling ( h )
Soort akte:
Notariele akte
Toegangsnummer:
10231 Notariële archieven standplaats Eindhoven, 1592-1935
Inventarisnummer:
248 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar. ]

Note

NTI-15106-235 Index op het notarieel archief van, Eindhoven notaris Pieter Gerard van Esveld
Notariële akte
275 Notariele akte, 1768
Persoon in NA:

Cornelia Ridder

Charlotte Susanna Coltermans

J. J. Boonacker
Voornaam: J. J.
Achternaam: Boonacker

Daniel Coltermans
Voornaam: Daniel
Achternaam: Coltermans
Woonplaats: Utrecht
Beroep: Kannunik

Johan Greve
Voornaam: Johan
Achternaam: Greve
Woonplaats: Gestel
Beroep: Luitenant
Notabene: gepensioneerd

Isabella Maria Wed. Coltermans

Rudolp Nicolaas Croon
Voornaam: Rudolp Nicolaas
Achternaam: Croon
Beroep: Luitenant

Daniel Mobachius Quaet
Voornaam: Daniel Mobachius
Achternaam: Quaet
Woonplaats: 's Hertogenbosch
Beroep: Schepen President Oud

Gerard Coltermans

Alleta Wed. Ridder

Johan de Hertoge
Voornaam: Johan
Tussenvoegsel: de
Achternaam: Hertoge
Woonplaats: 's Gravenhage
Beroep: Notaris

Voort Cornelis van Haastenberg Scholtens

Lambertus Ridder
Voornaam: Lambertus
Achternaam: Ridder
Beroep: Muntmeester van de Provincie Gelderland

Cornelia Coltermans

Helena Wilhelmina Ridder
Voornaam: Helena Wilhelmina
Achternaam: Ridder
Woonplaats: Gestel

Jonkvrouwe de Overschie

Isaacq van Wingerden
Voornaam: Isaacq
Tussenvoegsel: van
Achternaam: Wingerden
Woonplaats: Gorcum
Beroep: Predikant
Toponiem in NA:

Gelderland

Gorkum
Soort akte:
Notariele akte
Toegangsnummer:
10231 Notariële archieven standplaats Eindhoven, 1592-1935
Inventarisnummer:
235 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar. ]
laatste wijziging 23-09-2022

Note

Onenigheid met de predikant Willem Vonk, plm 1780. Wegens het doen van 'bespottelijke expressien en uytdrukkingen op den heiligen predikstoel',

Diverse akten gaan over dit onderwerp. Niet verder uitgezocht (ook geen online scans beschikbaar)

Bijvoorbeeld:

door Johan Greve c.s. in handen van de stadhouder Abraham de Jongh, 26-1-1780
Registratieplaats:Maarheeze
Persoon in RA:
Greve, Johan
Greve, H.W. geb. Ridder
Greve, P. geb. v. Braam
Leenen, Hendrik
Leenen, Jan
Poots, Josina
Greve, Carel
Vonck, Willem
Jongh de, Abraham
Schepens, Jacobus
Luijtelaar van, Francis

Notabene: Onenigheid met de Predikant
Soort akte: Eedsaflegging
Toegangsnummer: 10214 Schepenbank Maarheeze, 1602-1810
Inventarisnummer: 50
Aktenummer: 186v
Registratiedatum: 26-1-1780
RHC Eindhoven

Note

Nationaal Archief (geen online scan beschikbaar)
Landmacht: Officieren, Onderofficieren en Manschappen (Staatse Militairen), Achternaam: Greeve
Periode: 1707 - 1795
Achternaam Greeve
Voornaam Johannes
Wapen Infanterie
Regiment Oranje Gelderland
Bataljon 1
Aard van de bron Stamboek
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.01.19, inventarisnummer: 1957, folionummer: 51

Note

Nationaal Archief, bron niet raadpleegbaar

Landmacht: Officieren, Onderofficieren en Manschappen (Staatse Militairen), Achternaam: Greve
Periode: 1707 - 1795
Achternaam Greve
Voornaam Johann
Wapen Infanterie
Regiment Munster
Bataljon 2
Compagnie 3e, Miquel
Aard van de bron Rangeerlijst (lijst 29)
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.01.19, inventarisnummer: 1937

Note

Nog niet uitgezocht (geen online scan)
RHC Eindhoven
NTI-10223-156 Index Schepenbank Waalre en Valkenswaard

Schepenakte
Inspectie door chirurgijn Jan Peeter Wagemans van verwondingen aan het hoofd van Johan Greeven toegebracht door Anthonij van Zeelst., 24-6-1749
Registratieplaats: Waalre en Valkenswaard
Persoon in RA:
Jongh de, Johan
Wagemans, Jan Peeter
Greeven, Johannes, Woonplaats: Waalre
Greeven, Anthonij Woonplaats: Waalre,Echtg. van Agneta van der Pol Kan niet schrijven
Pol van der, Agneta
Zeelst van, Anthonij
Zeelst van, Thomas
Heijst van, Jan
Eijck van, Gerardus
Dagevos, Jacobus Coenraats
Hos, Michel

RHC Eindhoven
Soort akte: Visitatie
Toegangsnummer: 10223 Schepenbank Waalre - Valkenswaard, 1446-1810
Inventarisnummer: 156 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar. ]
Aktenummer: 60
Registratiedatum: 24-6-1749

Note

Op 22-7-1754, drie minderjarige kinderen (zie rekwest hof van holland)

Descendants of Johan Greve

 1. Generation 1
  1. Johan Greve, gepensioneerd premier luitenant ten dienste deser land (in 1754). He died on January 3, 1784 in Maarheeze, Cranendonck, Noord-Brabant, Nederland.

   He married Helena Wilhelmina Ridder, daughter of Lambert Ridder and Charlotta Susanna Colterman, on May 9, 1725 in Hierden, Harderwijk, Gelderland, Nederland. She was born before May 22, 1707 in Harderwijk, Harderwijk, Gelderland, Nederland and died on January 19, 1784 in Maarheeze, Cranendonck, Noord-Brabant, Nederland.

   Children of Johan Greve and Helena Wilhelmina Ridder:

   1. Wilhelmus Greve (1726) - follow 2.1
   2. Johanna Luberta Greve (1730) - follow 2.2
   3. Agatha Cornelia Greve (1733) - follow 2.3
   4. Willemina Johanna Greve (1736) - follow 2.4
   5. Lambert Greve (17381816) - follow 2.5
   6. Wilhelmus Greve (1738) - follow 2.6
   7. Willem Greve (1739) - follow 2.7
   8. Carel Greve (17441808) - follow 2.8
 2. Generation 2 back to top
  1. Wilhelmus Greve, son of Johan Greve and Helena Wilhelmina Ridder, was born before December 27, 1726 in Harderwijk, Harderwijk, Gelderland, Nederland.

  2. Johanna Luberta Greve, daughter of Johan Greve and Helena Wilhelmina Ridder, was born before May 19, 1730 in Harderwijk, Harderwijk, Gelderland, Nederland.

  3. Agatha Cornelia Greve, daughter of Johan Greve and Helena Wilhelmina Ridder, was born before September 16, 1733 in Harderwijk, Harderwijk, Gelderland, Nederland.

  4. Willemina Johanna Greve, daughter of Johan Greve and Helena Wilhelmina Ridder, was born before April 20, 1736 in Harderwijk, Harderwijk, Gelderland, Nederland.

  5. Lambert Greve, koster,schoolmeester van Blaarthem en Gestel (in 1762), son of Johan Greve and Helena Wilhelmina Ridder, was born before March 5, 1738 in Harderwijk, Harderwijk, Gelderland, Nederland and died on February 14, 1816 in Gestel, Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland.

   He married Wilhelmina Walburg van Braam, daughter of Gillis van Braam and Albertina Adriana van Rijssel, on January 2, 1763 in Veldhoven, Veldhoven, Noord-Brabant, Nederland. She was born before October 19, 1732 in Bergen op Zoom, Bergen op Zoom, Noord-Brabant, Nederland and died before May 15, 1810 in Gestel, Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland.

  6. Wilhelmus Greve, son of Johan Greve and Helena Wilhelmina Ridder, was born before March 5, 1738 in Harderwijk, Harderwijk, Gelderland, Nederland.

  7. Willem Greve, cadet in het Corps Arteleristen onder de Compagnie van den Heere overste Cetwich (in 1759), son of Johan Greve and Helena Wilhelmina Ridder, was born before November 15, 1739 in Zutphen, Zutphen, Gelderland, Nederland.

   He married 2 times. The first time he married Helena van Braam, daughter of Gillis van Braam and Albertina Adriana van Rijssel, on January 2, 1763 in Veldhoven, Veldhoven, Noord-Brabant, Nederland. She was born before November 27, 1739 in Bergen op Zoom, Bergen op Zoom, Noord-Brabant, Nederland and died between 1778 and 1779.

   The second time he married Elizabeth Titia Cortol on January 19, 1780 in Coevorden, Coevorden, Drenthe, Nederland. She was born before February 28, 1751 in Coevorden, Coevorden, Drenthe, Nederland and died on May 25, 1821 in Coevorden, Coevorden, Drenthe, Nederland.

  8. Carel Greve, schoolmeester, koster, voorzanger (in 1772), schepen Gestel, Stratum en Strijp (from 1769 to 1773) and schepen van Maarheeze (from 1773 to 1785), son of Johan Greve and Helena Wilhelmina Ridder, was born before June 14, 1744 in Groenlo, Oost Gelre, Gelderland, Nederland and died before September 8, 1808 in Breukelen, Stichtse Vecht, Utrecht, Nederland.

   He married 2 times. The first time he married Pieternella van Braam, daughter of Gillis van Braam and Albertina Adriana van Rijssel, on January 2, 1763 in Veldhoven, Veldhoven, Noord-Brabant, Nederland. She was born before June 4, 1730 in Bergen op Zoom, Bergen op Zoom, Noord-Brabant, Nederland and died before April 28, 1787 in Maarheeze, Cranendonck, Noord-Brabant, Nederland.

   The second time he married Johanna Pieternella Tiesman on November 23, 1790 in Utrecht, Utrecht, Utrecht, Nederland. She died on August 18, 1815 in Breukelen-Nijenrode, Stichtse Vecht, Utrecht, Nederland.

   He had a relationship with Joanna van Houtert

   Children of Carel Greve and Pieternella van Braam:

   1. Helena Wilhelma Greve (17631852) - follow 3.1
   2. Pieter Albertus Greve (17651765) - follow 3.2
   3. Johannis Greve (17661856) - follow 3.3
   4. Maria Greve (17681819) - follow 3.4
   5. Jacob Pieter Greve (17701770) - follow 3.5

   Children of Carel Greve and Johanna Pieternella Tiesman:

   1. Carel Pieter Greve (1791) - follow 3.6
   2. Carel Pieter Greve (17931813) - follow 3.7
   3. Pieter Johannes Greve (17951833) - follow 3.8

   Children of Carel Greve and Joanna van Houtert:

   1. Mathias Greve (1767) - follow 3.9
   2. Anna Catharina Greve (1767) - follow 3.10
 3. Generation 3 back to top
  1. Helena Wilhelma Greve, huishoudster (in 1841), daughter of Carel Greve and Pieternella van Braam, was born before October 16, 1763 in Valkenswaard, Valkenswaard, Noord-Brabant, Nederland and died on March 3, 1852 in Dordrecht, Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland.

   She married Henricus Poots, son of Jan Antonis Poots and Ariaantje Simons, on June 17, 1787 in Budel, Cranendonck, Noord-Brabant, Nederland. He was born before October 30, 1757 in Budel, Cranendonck, Noord-Brabant, Nederland and died on March 9, 1827 in Budel, Cranendonck, Noord-Brabant, Nederland.

   Children of Helena Wilhelma Greve and Henricus Poots:

   1. Johannes Poots (17881859) - follow 4.1
   2. Petronella Poots (17911878) - follow 4.2
   3. Adriaantje Poots (17931872) - follow 4.3
   4. Hendrikus Poots (17951862) - follow 4.4
   5. Antonis Jacobus Poots (17981866) - follow 4.5
   6. Peter Johannes Poots (17991805) - follow 4.6
   7. Andries Cornelis Poots (18021885) - follow 4.7
   8. Catharina Helena Poots (18041893) - follow 4.8
   9. Peter Johannes Poots (1808) - follow 4.9
  2. Pieter Albertus Greve, son of Carel Greve and Pieternella van Braam, was born before January 20, 1765 in Gestel, Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland and died before March 21, 1765 in Gestel, Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland.

  3. Johannis Greve, collecteur van de Gemeene Lands Middelen, (in 1793) and oud Rijksontvanger (in 1832), son of Carel Greve and Pieternella van Braam, was born before May 4, 1766 in Gestel, Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland and died on July 31, 1856 in Werkendam, Altena, Noord-Brabant, Nederland.

   He married Wilhelmina van Kooten on July 7, 1793 in Hagestein, Vijfheerenlanden, Utrecht, Nederland. She was born before February 10, 1771 in Hagestein, Vijfheerenlanden, Utrecht, Nederland and died on December 25, 1832 in Werkendam, Altena, Noord-Brabant, Nederland.

  4. Maria Greve, daughter of Carel Greve and Pieternella van Braam, was born before June 19, 1768 in Gestel, Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland and died on December 15, 1819 in Hellevoetsluis, Hellevoetsluis, Zuid-Holland, Nederland.

   She married Hendrik Kroph on November 3, 1795 in Utrecht, Utrecht, Utrecht, Nederland. He was born calculated 1759 in Kessel, Noordrijn-Westfalen, Duitsland and died on December 27, 1845 in Waspik, Waalwijk, Noord-Brabant, Nederland.

  5. Jacob Pieter Greve, son of Carel Greve and Pieternella van Braam, was born before February 18, 1770 in Gestel, Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland and died before March 1, 1770 in Gestel, Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland.

  6. Carel Pieter Greve, son of Carel Greve and Johanna Pieternella Tiesman, was born before September 21, 1791 in Utrecht, Utrecht, Utrecht, Nederland.

  7. Carel Pieter Greve, lancier (lansruiter) in 1e regiment de Lanciers de la Garde Imperiale, son of Carel Greve and Johanna Pieternella Tiesman, was born before February 17, 1793 in Utrecht, Utrecht, Utrecht, Nederland and died on September 29, 1813 in Gent, Provincie Oost-Vlaanderen, Vlaanderen, België.

  8. Pieter Johannes Greve, bakker / koekebakker (in 1815), son of Carel Greve and Johanna Pieternella Tiesman, was born before April 19, 1795 in Breukelen, Stichtse Vecht, Utrecht, Nederland and died on October 12, 1833 in Delft, Delft, Zuid-Holland, Nederland.

   He married Maria Johanna Pool on August 9, 1815 in Delft, Delft, Zuid-Holland, Nederland. She was born on October 10, 1779 in Delft, Delft, Zuid-Holland, Nederland and died on April 8, 1854 in Delft, Delft, Zuid-Holland, Nederland at the age of 74.

  9. Mathias Greve, son of Carel Greve and Joanna van Houtert, was born before February 24, 1767 in Valkenswaard, Valkenswaard, Noord-Brabant, Nederland.

  10. Anna Catharina Greve, daughter of Carel Greve and Joanna van Houtert, was born before February 24, 1767 in Valkenswaard, Valkenswaard, Noord-Brabant, Nederland.

Ancestors of Johan Greve

 1. Generation 1
  1. Johan Greve, gepensioneerd premier luitenant ten dienste deser land (in 1754). He died on January 3, 1784 in Maarheeze, Cranendonck, Noord-Brabant, Nederland.