Maria Winteroy

Name
Maria /Winteroy/
Given names
Maria
Surname
Winteroy
Name
Maria /Winteroij/
Given names
Maria
Surname
Winteroij
Marriage banns
Religious marriage
Religion: Nederduits-gereformeerd
Property
sieraden van Maria en Jenneke Winteroij
1675
Property
als begunstigde genoemd in testament kleindochter
March 8, 1728
Will
Research task
bij SALH opgevraagd akte: ORA Woudrichemn
1286 Akte van attestatie door Maria van Winteroij en Anneke Cornelis van Eethen, op verzoek van Daniel van Nasch, inzake enkele sieraden van de eerste deposante en haar zuster Jenneke, 1675. 1 stuk
May 13, 2023
User: jwbos
Family with parents
father
mother
Religious marriage Religious marriageDecember 14, 1631Dinteloord, Steenbergen, Noord-Brabant, Nederland
herself
younger brother
1633
Birth: before November 13, 1633 Den Bosch
Death:
3 years
younger sister
1637
Birth: before March 1, 1637 Woudrichem
Death:
Family with Bartholomeus van de Graeff
husband
Death:
herself
Religious marriage Religious marriageDecember 10, 1662Werkendam, Altena, Noord-Brabant, Nederland
daughter
son
1663
Birth: before November 8, 1663 Woudrichem
10 years
son
1673
Birth: before August 23, 1673 Woudrichem
3 years
son
1676
Birth: before May 24, 1676 Woudrichem
Death:
son
1676
Birth: before May 24, 1676 Woudrichem
Note

Maria van Winteroij, vrouw Barthold van der Graaf, genoemd als getuige in 1690. Maar Maria en Barthold zijn pas in 1692 getrouwd

Doopinschrijving Maria Elisabeth de Mandeville, 03-09-1690 Hulst e.o.
Datering: 03-09-1690
Kerkelijke gezindte: Nederduits Gereformeerd

Dopeling: Maria Elisabeth de Mandeville
Vader: Julius de Mandeville
Moeder: Susanna Verdoel
Getuige: Maria van Winteroij. Opmerking: Vrouw Barthold van der Graaf

Toegangsnummer: 995 Verzameling Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenregisters Zeeland (DTBL), (1527) 1572-1810 (1866)
Inventarisnummer: HUL-14
Pagina/Folio: 102r
Bron ander archief: Rottier nr 6, GA Hulst nr 30 / 102r

Note

uitzoeken:
(uit Concordans hernummering RA Woudrichem, toegang: 0331)

1286 969 140 1675 1675 1 stuk Akte van attestatie door Maria van Winteroij en Anneke Cornelis van Eethen, op verzoek van Daniel van Nasch, inzake enkele sieraden van de eerste deposante en haar zuster Jenneke, 1675

Testament van Adam van Winteroij, echtgenoot van Agatha Johanna van der Graeff, 1703.

1976 825 139 1683 1683 1 stuk
Akte van procuratie door Barthelomeus van der Graaff, ten behoeve van Pieter Beeckestein, 1683.

1999 851 139 1689 1689 1 stuk Akte van procuratie door Bartolomeus van der Graaff, ten behoeve van Jan van der Graaff, 1689.

Note

Uitzoeken:

https://docplayer.nl/111737368-Lierselei-30-b-2390-malle-oostmalle-marc-van-den-cloot-f-pelzerstraat-21-2500-lier-03.html

EEN SCHENKINGSAKTE IN HET SCHEPENREGISTER VAN VOSSELAAR (deel 2) Op zoek naar de verwantschap tussen: Andre Van Steenbergen Enerzijds Colonnell Wilhem van Wintelroij en anderzijds Catharina Claessens, begunstigde van de schenkingsakte, die hij sine nichte noemt. I. Colonnell Wilhelm van Wintelroij Hij heeft één broer en één zuster: Een oudere broer: Floris van Wintelroij ( Ravels ca 1590) x ( Dinteloord 14/12/1631 ) Dina ( alias Cunera en Cuenertgen ) van Galen, zij is de dochter van Willem van Galen en Janneke Aertsdochter Houwelingen. Zij hebben voor zover bekend 2 kinderen: - Maria van Winteroij ca 1635 X Bartholomeeus van der Graaf ( ) te Woudrichem, overleden in Jonkheer Hendrik van Winteroij, ca 1635 en + Helmond (Hij zou gehuwd zijn te Reusel in 1663 met Anna Leonora van Braekel, maar ik vind dit huwelijk niet in Hazadata Reusel DO-HU 1660/1709) Een jongere zuster: Elisabeth Wintelroij, gehuwd ( Dinteloord ) met Johan (Jan) Huygens, ca 1597, plaats v:an geboorte niet vermeld, zoon van Adriaan Huygens. Zij hebben samen 12 kinderen van 20/11/1622 tot 27/07/1638 ( Zie bijlage ) Collonell Wilhelm van Winteroij is een afstammeling uit een geslacht van officieren. De oudst gekende voorvader is Gerard van Winteroij ca 1439, die huwde met Catharina Van der Schoot Hendriksdochter. Tot 1629 was Wilhelm van Wintelroij in dienst van koning Sigismund III van Polen als kolonel van een regiment voetknechten. Door de urgente nood aan bekwame officieren voor het Staatsche Leger der Verenigde Provincieën, werd hij door stadhouder Frederik Hendrik van Oranje overtuigd om terug te keren naar Nederland en werd hij aangesteld als Ritmeester der Cavalerie ( tot ca ). Als beloning voor zijn verdiensten werd hem na de Vrede van Munster in 1648 een groot landstuk, geheten Prinsenland geschonken. Dit is gesitueerd bij Dinteloord, thans gelegen in de gemeente Steenbergen in West-Brabant. Ook andere leden van de familie dienden in het Staatse leger, zie terzake: Het Staatsche Leger deel IV ( ), door De Bas en Ter Raa. Het boek is te raadplegen in het gemeentearchief te Roermond ( ) 4

Note

uitzoeken:
Op zoek naar de verwantschap tussen:Enerzijds Colonnell Wilhem van Wintelroijen anderzijds Catharina Claessens, begunstigde van de schenkingsakte, die hij “sine nichte”noemt.I.Colonnell Wilhelm van WintelroijHij heeft één broer en één zuster:Een oudere broer: Floris van Wintelroij( ° Ravels ca 1590) x ( Dinteloord 14/12/1631 ) Dina ( aliasCunera en Cuenertgen ) van Galen, zij is de dochter van Willem van Galen en Janneke Aertsdochter Houwelingen. Zij hebben voor zover bekend 2 kinderen:-Maria van Winteroij° ca 1635 X Bartholomeeus van der Graaf ( ° 8.6.1640 ) te Woudrichem, overleden in 1675.-Jonkheer Hendrik van Winteroij, ° ca 1635 en + Helmond 18.09.1697(Hij zou gehuwd zijn te Reusel in 1663 met Anna Leonora van Braekel, maar ik vind dit huwelijk niet in Hazadata Reusel DO-HU 1660/1709)Een jongere zuster:Elisabeth Wintelroij, gehuwd ( 30.01.1622 Dinteloord ) met Johan (Jan) Huygens,° ca 1597, plaats v:an geboorte niet vermeld, zoon van Adriaan Huygens.Zij hebben samen 12 kinderen van 20/11/1622 tot 27/07/1638 ( Zie bijlage )Collonell Wilhelm van Winteroijis een afstammeling uit een geslacht van officieren. De oudst gekende voorvader is Gerard van Winteroij ° ca 1439, die huwde met Catharina Van der Schoot Hendriksdochter.Tot 1629 was Wilhelm van Wintelroij in dienst van koning Sigismund III van Polen als kolonel van een regiment voetknechten. Door de urgente nood aan bekwame officieren voor het “Staatsche Leger” der Verenigde Provincieën, werd hij door stadhouder Frederik Hendrik van Oranje overtuigd om terug te keren naar Nederland en werd hij aangesteld als Ritmeester der Cavalerie” ( tot ca. 1650 ). Als beloning voor zijn verdiensten werd hem na de Vrede van Munster in 1648 een groot landstuk, geheten “Prinsenland” geschonken. Dit is gesitueerd bij Dinteloord, thans gelegen in de gemeente Steenbergen in West-Brabant. Ook andere leden van de familie dienden inhet Staatse leger, zie terzake:“Het Staatsche Leger” deel IV ( 1625-1648 ), door De Bas en Ter Raa. Het boek is te raadplegen in het gemeentearchief te Roermond ( http://www.roermond.nl/gemeentearchief)EEN SCHENKINGSAKTE IN HET SCHEPENREGISTER VAN VOSSELAAR (deel 2)

Note

Uitzoeken geen toestemming van vader voor huwelijk?

transkribus
Versouk van Jaffr
Maria van Winterg
en daer op des
kercken-Raets reso
mitsgaders Capt
Winteroijs bedrijf
Den 11 Novembri is dit naevolgende versouck ingelevert ende voorgelesen
Aenden Eerwaerden Kercken Raet tot Wondrichem.
heeft reverentl te kennen Maria van Winteroy, dat den tierwaerden
kercken-Raet gelieve ijmant uyt den haren te committeren, omme myn
vader van my syn dienstbare ende bedroefde dochter te begroeten, ende
met eenen af te vragen, wat syn Ed heeft te seggen op den persoon
van Vaendrich Bartholomei van Graef, dewelke bestaendt soude zin
om mijn voorgenoomen resolutie van met niemant te trouwen, als
met denselven van de Graet op te houwen, endegeene soo bondige reden
hebbende, soo is ’t dat ick ondergeschreven versoucke, dat den terwaer
den kercken Ratt, volgende hare macht in ’t aentekenen en afton
digen van onse kerckengebooden, gelieve volgende authoriteijt ende
macht voort te varen dit doende, etc:
Maria van Winteroij.
De E: kercken-Raedt, op desen allen nae behooren lettende heeft toe=
gestaen uijt den haren een besendinge te doen aen de voorn. capiteine
Winteroy ende met eenen redenen af te vragen van sijne weijgeringe ten
opsicht van ’t gemelde houwelijck, maer daerop terstont te treden tot de
ondertrouw ende afkondinge der gebooden, achte deselve niet raetsaem voor
end’ al eer men genongsaem onderrichtet was van de statuten ende ordon
nantiën in deesen gebruijckelijck.
Welcke dan bekoomen zijnde is deselve Wintewy (nae dat hij te vor
door de gedeputeerde volgens ’t versouck was aengesproken ende haer tot ant
woort hadden gegeven, dat hij eerst bij andere moeste ondervragen oft sij luijden
daertoe waren gequalificeert) door den koster uijtlast des kercken Raets
aengesegt, ter gewoone plaets ende uijt te verschijnen op den 17 dito uijt in
sicht als vooren, waerop hij dan ( buijten twijfel met opsedt) sich ses
ven vertegenwoordigende, wanneer maer twee leeden des E: kercken-Raets
bij een gekoomen waren, wederom seijde dat hij op de bescheijdene uijre daer
was ende niet langer konde wachten, vermits hij tot Gdrinchem van eeni
gewas ontbooden, edoch hem te gemoet gevourt zijnde, dat sulcx niet
overeenquam met de antwoorde, daegs tevooren aende koster gegeven van
soo vroug niet te kunnen opstaen ende met eenen afgevraegt zijnde of
hij soodanigen macht ende authoriteijt om hem redemes af te eijschen van sij
tegenstreeven, noch niet erkende in den kercken Raedt gaf tot antwoord
dat hij oock daerm moeste overgaen, ende is alsoo leven gestooven sonder
in te wachten de tegenwoordighe van alle de leeden des kecke raedts
welcke
welcke een weijnich daer nae bij een vergadert zijnde ende alles aenge
hoort hebbende, hebben beslooten om immers haere sachtmoedighs ende oprecht
ticheijt in dersen te betoonen, hem noch eens te citerla gelijck oock ge
schoet is, tegens den 25e desselfden maents om alsoo bij manquement
van verschijninge ende genongsame redenen volgens den S actic van de
ordonnantie der politiën binnen Hollandt, te koomen tot de ondertrouw
ende kerckelijcke gebooden
De volgende sondach dan of den 26 dito voor de eerstemael de houwe
ende volgende inspraek
lijcksche proclamatiën in ’t gesicht van de gantsche gemeente voorge inde gebooden.
stelt zijnde, heeft sich, capiteijn Winteroy desselven daegs vervougt ten sa
se van Predikant ende gesecht dat hij niet begeerde, datmen met de geboo
den soude voortgaen waerop de 2 kercken Raet vergadert zijnde, heeft
geoordeelt, dat men hem reedenen volgens den voorn. articul soude afeij
schen, ende die niet gevende de saeck te vervorderen, capiteijn Winteroy binnen
geroupen zijnde ende de billickheijt en wettelijckheijt van de proceduren ende
gefundeert op de kercken ordre op het echt reglement der generaliteijt
ende op de polijticque ordonnantiën) hem vooroogen gestelt zijnde gaf
met onfatsoenlijcke bejegeningen niet anders voor als dat de Ele kercken
Raet, den 3 artic met gemolt niet en hadde onderhouden, overmitz hij
soo hij seijde, geen 14 dagen van te vooren was geciteert, daer hij nochtaas
ingelijcx oock des
wel wiste, dat hij dies aengaende, selff met verminderinge van ’t resoert T kercken-Raets van
des kercken Raets, den 11 Novembral was aengesprooken Ende wat belange Des procedurla
de de reedenen van sijne inspaek, zeijde die te sullen geven ter gesegenen
tijt, doch hem te gemoet gevourt zijnde dat sulcx te deser tijt ende plaetse
ecre
merste geschieden of dat men andesins de volgende sondach soude trede tot
o
de 2 voorstel van gebooden gafmet genongsame beschuldiging van parti
dicheijt des kercken Raets tot antwoort datie nae conscientie moste sa
len, dis alsoo onbeleefdelijck voortgegaen
Waer op de proclamatiën in behoorlijcke ordre ende gewoonte noch twee ven
sen gegaen zijnde, is de voorn. hongeluijden attestatie verleent om to
Steeuwijck te trouwen

Den 24 Decembr is rapport van de visitatie gedaen, ende alsoo wederom No
selvar ende sijn vrouw versochte dat Jan Aricriz mochte weder ondersocht
Repport van visitus
op den eerdt van hem tot faveur van de pachters gedaen, waervan pagi 36.
soo heeft de 2 kerckenttaet goetgevonden ts blijven bij de voorge resolutie
Neeltjen Cornelis is, op attestatie van Werckerdam tot lidtmaetde
gemeente aengenoomen: ende Lodewijck Walboom met
sijn huijsvrouw
aengenomen sedemater
Anneken de Groot op attestatie van salt Bommel.

Text Recognition powered by transkribus.ai

Verzoek van juffr Maria Winteroij


11 november is dit navolgende verzoek ingeleverd en voorgelezen aan de Eeerwaarde Kerken-raad tot Woudrichem

Geeft reverent te kennen Maria van Wintroij, de de Eerwaarde Kerken-raad, gelieve iemand uit den haren te commiteren om mijn vader, van mij, zijn dierbare en bedroefe dochter, te begroeten en met enen af te vragen, wat zijn Ed: heeft te zeggen op den persoon van de vaendrich Bartholomes van Graef, dewelks bestaand zoude zijn om mijn voorgenomen resolutie, van met niemand te trouwen, als met dezelfde van de Graef, op te houden. ende gene zo bondig rede(?) hebbende,


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QJ-SPGH?cc=2037960&wc=SM48-SPD%3A346028901%2C346075001%2C346619201 : 22 August 2014), Nederlands Hervormde > Woudrichem > Ingekomen lidmaten, Vertrokken lidmaten, Lidmaten 1641-1883 Attestaties 1778-1794 > image 29 of 533; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).

Note

VADER
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QJ-SP2M?cc=2037960&wc=SM48-SPD : 22 August 2014), Nederlands Hervormde > Woudrichem > Ingekomen lidmaten, Vertrokken lidmaten, Lidmaten 1641-1883 Attestaties 1778-1794 > image 31 of 533; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).

Note

Anna van Dussen, weduwe van burgemeerster Winteroij
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QJ-SP29?cc=2037960&wc=SM48-SPD%3A346028901%2C346075001%2C346619201 : 22 August 2014), Nederlands Hervormde > Woudrichem > Ingekomen lidmaten, Vertrokken lidmaten, Lidmaten 1641-1883 Attestaties 1778-1794 > image 32 of 533; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).

Descendants of Maria Winteroy

 1. Generation 1
  1. Maria Winteroy, daughter of Floris Winteroy and Dina van Galen.

   She married Bartholomeus van de Graeff, son of Tierck Jansz van de Graeff and Agatha Frotema, on December 10, 1662 in Werkendam, Altena, Noord-Brabant, Nederland.

   Children of Maria Winteroy and Bartholomeus van de Graeff:

   1. Dina van de Graeff - follow 2.1
   2. Jan van de Graeff (1663) - follow 2.2
   3. Wilhelm van de Graef (1673) - follow 2.3
   4. Tjerck van Graef (1676) - follow 2.4
   5. Lambert van Graef (1676) - follow 2.5
 2. Generation 2 back to top
  1. Dina van de Graeff, daughter of Bartholomeus van de Graeff and Maria Winteroy.

   She married Pieter van Rijssel about April 21, 1690 in Prinsenland, Steenbergen, Noord-Brabant, Nederland.

  2. Jan van de Graeff, son of Bartholomeus van de Graeff and Maria Winteroy, was born before November 8, 1663 in Woudrichem, Altena, Noord-Brabant, Nederland.

  3. Wilhelm van de Graef, son of Bartholomeus van de Graeff and Maria Winteroy, was born before August 23, 1673 in Woudrichem, Altena, Noord-Brabant, Nederland.

  4. Tjerck van Graef, son of Bartholomeus van de Graeff and Maria Winteroy, was born before May 24, 1676 in Woudrichem, Altena, Noord-Brabant, Nederland.

  5. Lambert van Graef, son of Bartholomeus van de Graeff and Maria Winteroy, was born before May 24, 1676 in Woudrichem, Altena, Noord-Brabant, Nederland.

 3. Generation 3 back to top
  1. Maria Helena van Rijssel, daughter of Pieter van Rijssel and Dina van de Graeff, was born before February 9, 1691 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland.

   She married 2 times. The first time she married Bagge Poock van Bagge in February 1711 in Vianen, Vianen, Utrecht, Nederland. He was born in Amsterdam, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.

   The second time she married Frans Thomas van Braam on August 27, 1722 in Hagestein, Vijfheerenlanden, Utrecht, Nederland. He was born in Bergen op Zoom, Bergen op Zoom, Noord-Brabant, Nederland and died before March 2, 1791 in Gorinchem, Gorinchem, Zuid-Holland, Nederland.

  2. Walburgh van Rijssel, daughter of Pieter van Rijssel and Dina van de Graeff, was born before February 10, 1692 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland and died before October 23, 1757 in Voorhout, Teylingen, Zuid-Holland, Nederland.

   She married Diderik van der Laaken on August 29, 1713 in Lopikerkapel, Lopik, Utrecht, Nederland. He was born in Vianen, Vianen, Utrecht, Nederland and died on October 14, 1723 in Azië.

  3. Johanna Catrina van Rijssel, daughter of Pieter van Rijssel and Dina van de Graeff, was born before March 8, 1693 in Vianen, Vianen, Utrecht, Nederland and died on April 3, 1783 in Culemborg, Culemborg, Gelderland, Nederland.

   She married Petrus van Wikkenburg on October 26, 1722 in Vianen, Vianen, Utrecht, Nederland. He was born in Utrecht, Utrecht, Utrecht, Nederland and died on April 18, 1737 in Culemborg, Culemborg, Gelderland, Nederland.

  4. Helena van Rijssel, daughter of Pieter van Rijssel and Dina van de Graeff, was born before December 8, 1694 in Hulst, Hulst, Zeeland, Nederland.

  5. Willem van Rijssel, luitenant kolonel onder baron Van Leefdaal (in 1721), son of Pieter van Rijssel and Dina van de Graeff, was born before January 22, 1696 in Sint Anna ter Muiden, Sluis, Zeeland, Nederland.

   He married Pieternella Jacoba van Braem on June 1, 1721 in Bergen op Zoom, Bergen op Zoom, Noord-Brabant, Nederland. She was born before February 8, 1702 in Bergen op Zoom, Bergen op Zoom, Noord-Brabant, Nederland and died before April 19, 1783 in IJsselstein, IJsselstein, Utrecht, Nederland.

  6. Conradina van Rijssel, daughter of Pieter van Rijssel and Dina van de Graeff, was born before July 29, 1701 in Brielle, Brielle, Zuid-Holland, Nederland.

  7. Bartholomeus van Rijssel, son of Pieter van Rijssel and Dina van de Graeff, was born before August 24, 1703 in Brielle, Brielle, Zuid-Holland, Nederland and died before September 4, 1703 in Brielle, Brielle, Zuid-Holland, Nederland.

  8. Bartholomeus van Rijssel, son of Pieter van Rijssel and Dina van de Graeff, was born before December 14, 1704 in Brielle, Brielle, Zuid-Holland, Nederland and died before March 18, 1705 in Brielle, Brielle, Zuid-Holland, Nederland.

  9. Albertina Adriana van Rijssel, schepen van Bergen op Zoom (before 1728) and secretaris van de heerlijkheid Halsteren (in 1728), daughter of Pieter van Rijssel and Dina van de Graeff, was born before October 10, 1709 in Vianen, Vianen, Utrecht, Nederland.

   She married Gillis van Braam about March 5, 1727 in Hagestein, Vijfheerenlanden, Utrecht, Nederland. He died before March 5, 1748 in Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland.

   Children of Albertina Adriana van Rijssel and Gillis van Braam:

   1. Cornelia van Braam (1728) - follow 4.1
   2. Jacobus van Braam (17291792) - follow 4.2
   3. Pieternella van Braam (17301787) - follow 4.3
   4. Willem van Braam (1731) - follow 4.4
   5. Wilhelmina Walburg van Braam (17321810) - follow 4.5
   6. Pieter van Braam (1734) - follow 4.6
   7. Francois Everhardus van Braam (17351770) - follow 4.7
   8. Cornelia van Braam (17371809) - follow 4.8
   9. Albertus van Braam (1738) - follow 4.9
   10. Helena van Braam (17391779) - follow 4.10
   11. Houckgeest van Braam (1741) - follow 4.11
   12. Francoise van Braam (1743) - follow 4.12
   13. Anna Maria van Braam (17451748) - follow 4.13

Ancestors of Maria Winteroy

 1. Generation 1
  1. Maria Winteroy, daughter of Floris Winteroy and Dina van Galen.

 2. Generation 2 back to top
   2 of 2 possible ancestors (100% complete).
  1. Floris Winteroy, kolonel (in 1632), was born in Ravels, Provincie Antwerpen, Vlaanderen, België.

  2. Dina van Galen was born in Oudewater, Oudewater, Utrecht, Nederland.